ziyaretci sayacı


Aktif :
Bugün :
Toplam :
Dernek Tüzüğü

 

KARAMAN  İLİM İRFAN MERKEZİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı, Merkezi,

Madde 1:

Derneğin Adı: “Karaman  İlim İrfan Merkezi Derneği”dir.

Derneğin Kısa adı “KİMDER”dir.

Derneğin Merkezi Karaman’dır.

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında lüzum gördüğü yerlerde şubeler açabilir.

 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

            Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Faaliyet Alanı:

 

Madde 2: Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Derneğin amacı, her zaman ve her yaş grubuna sürekli eğitim imkânı sağlamak, başarılı, mutlu ve özgüven duygusu gelişmiş bireyler yetişmesine katkıda bulunmaktır.

Dernek; öncelikle kendi üyelerinin ve tüm isteyenlerin; ülkemizde bulunan tüm hizmet veren, çalışan ve işverenlerin her türlü alanlarda eğitimi ve eğitime bağlı verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak,

Toplumun tarihi, kültürel, dini, ilmi ve sosyal alanlarında gelişimine katkıda bulunmak;

Milli ve manevi değerlerimizi korumak, gözetmek ve yaymak.

Yeni neslin tarihi ile irtibatını kuvvetlendirmek gayesiyle, hat ve tezhip sanatı, Osmanlı Türkçe’si gibi kültürel zenginliklerimizin geliştirilmesine ve topluma kazandırılmasına yardımcı olmak;

Başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyadaki çevre sorunlarına karşı duyarlılık ve çevre bilincinin oluşması konusunda çalışmalar yapmak;

 İnsanlar arasında sevgi ve kardeşlik duygularını geliştirmek amacıyla muhtaç olanlara her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunmak;

 İnsan hak ve özgürlüklerinin ülkemizde ve bütün dünyada korunması, gelişmesi ve yerleşmesine katkıda bulunma amacı ile dernek olarak rol alır ve çeşitli faaliyetlerde bulunur. Gerekli gördüğü durumda yukarıdaki amaçlar doğrultusunda vakıflaşmaya gidebilir.

Dernek; bir tüzel kişilik olarak; T.C. Anayasası, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve sair ilgili mevzuat sınırları dâhilinde ve dernekler hukuku çerçevesinde her türlü hak ve fiil ehliyetine sahiptir.

Dernek siyaset ile uğraşmaz. Dernek amacını tahakkuk ettirmek için yasalara uygun aşağıdaki konular üzerinde çalışır.

1.      Üyelerini ve toplumun diğer fertlerini T.C. Anayasasının ve Atatürk ilkelerinin öngördüğü esaslarda, yaşamakta olduğumuz bilgi çağında insanlığın ulaştığı yüksek kültür ve teknoloji düzeyine, ulaştırmak.

2.      Her yaş ve düzeydeki çocuklara, anne ve babalarına, eğitimcilere, eğitimci adaylarına, okulöncesi eğitim kurumu yöneticisi ve uzmanlarına, konu ile ilgilenenlere birikimlerimizi yazılı ve sözlü yayım yoluyla iletmek, bilgilendirmek ve paylaşmak, ücretli ve ücretsiz seminer programları hazırlamak, danışmanlık hizmetleri vermek, süreli bültenler hazırlamak, yazılı ve görsel medyada hedef kitleye uygun programlar yapmak, programlara katılmak, eğitimcilere ve ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencilerine burs, kitap temini yapmak, staj imkânı sağlamak, ekonomik durumu uygun olmayan öğrencilerin eğitim giderlerine destek olmak, ekonomik durumu uygun olmayan ailelere anne-baba eğitimleri vermek, okuma yazma kursları düzenlemek,  milli ve manevi değerlerimizi korumak, her düzeyde eğitim ve öğretimi geliştirmek, araştırmaya destek vermek.

 

3.      Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

4.      Halkı refah ve kültür seviyesini yükseltecek hususlarda teşvik etmek.

5.      Bölge ve ülke adına; sosyal, kültürel ve eğitim bakımlarından kalkınmaya medar olacak tatbiki materyali hazırlamak, bu husustaki fikir ve teşebbüsleri desteklemek.

6.İç ve dış turizmi teşvik etmek, mahallin  tarihi, edebi, tabii ve bedii kaynaklarının, azami fayda sağlayacak şekilde bütün güzellikleriyle canlandırılıp kıymetlendirilerek, yurt içinde ve dış memleketlerden seyyah celbetmek, turizme ait ilmi araştırmalar yapmak ve bu hususta beynelmilel turizm kuruluşlarıyla temaslarda bulunmak. Yurt içinde her yere bizzat dernek tarafından seyahatler düzenlemek konusunda her türlü çalışmayı yapmak bizzat seyahat düzenlemek. Gerekirse turizm şirketi kurmak...

7.Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, kamu kurumları ve özel sektör ihalelerine girmek. Avrupa Birliği, SODES, İŞKUR, Dünya Bankası, Ulusal Ajans, GAP Kalkınma, TÜBİTAK, TEDGEM, Kalkınma Ajansları vb. Ulusal ve uluslar arası finansman kaynaklı proje fonlarına, projeler hazırlamak ve ihalelerine katılmak.

8.      Topluma ve fertlere değer katacak yerel, ulusal, uluslararası projeler hazırlamak, hayata geçirmek ve diğer kurumların hazırladığı benzer projelere ortak olarak katılma çalışmalarında bulunmak. Ayrıca; Başbakanlığa bağlı çeşitli ajanslarda, Avrupa Birliği veya Dünya Bankası Projelendirme çalışmaları kapsamında “Proje Üretme veya Uygulama” çalışmaları yapmak.

9.      Ajanslardan, AB ya da Dünya Bankası tarafından alınan proje üretme ve uygulama çalışmalarını hedefin gerçekleşmesi için uygun bir başka şirket ya da kuruluşa ücret karşılığında yaptırabilir, devredebilir, ortaklaşa işbirliği yapar.

10.  İş ve istihdamın çoğalmasına, iş hayatına atılacakların yeni sahalar bulmalarına, teşvik, tanzim ve himaye şeklinde yardımlarda bulunmak. 

11.   Avrupa Referans Çerçevesi kapsamında tanımlanan temel niteliklerin geliştirilmesi, mesleki eğitim ve öğretim, temel becerilerin geliştirilmesi, iş yaratma, girişimcilik, meslek standartlarının geliştirilmesi, Ulusal Yeterlilik Sistemi ve Hayat Boyu Öğrenme vb. konularda faaliyetlerde bulunmak, projeler hazırlamak.

12.    Kadınların güçlendirilmesi (vasıflarının arttırılması) ve/veya kapasitelerinin geliştirilmesi, belirli hedef gruplarının istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, iş yaratma ve girişimcilik konularında faaliyetlerde bulunmak, projeler hazırlamak

13.  Her nevi kooperatif hareketlerinin yayılması ve yapılması, kooperatif ve birliklerin kurulması konusunda teşvik ve icabında rehberlik etmek.

14.  Her derecedeki tahsili teşvik etmek, tahsil masraflarını karşılayamayanlara imkân nispetinde maddi yardımlarda bulunmak.

15.  Spor hareketlerini teşvik etmek, halkı hastalıklardan koruma çarelerini öğretmek ve yardımda bulunmak.

16.  Tarihi, coğrafi, jeolojik, sosyolojik güzel sanatlar ve eğitim bakımından ilmi etütler yapmak ve/veya yaptırmak.

17.  Tüm sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak bu faaliyetlere destek vermek.

18.  Memleketin her bakımdan kalkınması ve imarı için neler yapmak lazım geldiğini tespit etmek türlü vasıtalarla yayında bulunmak.

19.  Dernek faaliyetleri kapsamında yer alan alanlara yönelik araştırmalar, anket çalışmaları, bilimsel makaleler hazırlamak bu tür faaliyetlere destek vermek. İlgili kurumlara tavsiyelerde bulunmak.

20.   Evrensel çocuk, kadın ve insan haklarına saygı temelinde; 0–72 ay arası çocuklara okul öncesi eğitim ve toplum gündüz bakım hizmeti programları sağlamak, 0–72 ay arası çocukların velilerine ebeveynlik eğitimi ve yetişkin eğitimi programları sağlamak, Çocuklara bakım konusunda en iyi yöntemler de dâhil olmak üzere erken müdahale programları faaliyetlerine katılacak şekilde velileri eğitmek, 0–72 ay arası çocukların psikolojik ve fiziksel gelişimlerini desteklemek, Okul öncesi eğitime yönelik farkındalık oluşturma çalışmalarını sürdürmek ya da desteklemek, Okul öncesi eğitim ve gündüz bakım hizmetlerinde çalışan yönetici, öğretmen ve diğer personelin mesleki becerilerini geliştirmek.

21.  Mevzuatın elverdiği ölçüde, anaokulu, kreş, ilköğretim, ortaöğretim, yüksekokul, üniversite, dershane, kütüphane, okuma salonu ve benzeri gerekli eğitim kurumlarını yapmak, yaptırmak, açmak, işletmek, kiralamak, eğitime her türlü destek sağlamak,

22.  Derneğimiz tüzük içindeki konularla ilgili ülkemiz içinde ve uluslararası belde belediyeleri, mahalli idarelerin ve muhtarlıkların çevre, kırsal ve tarımsal kalkınma gibi konularda danışmanlığını yapmak, eğitimini vermek, projesini yapmak ve uygulamasın da yardımcı olmak,

23.  Osmanlı eğitim modelinin gelecek kuşaklara taşıma yönünde çağdaş bir yorumla yeniden yapılandırılması ile ilgili çalışmalar yapmak, eğitimin iyileştirilmesi amacıyla faaliyetlerde bulunan diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

24.  Dünya da eğitim, eğitimde kullanılan teknolojiler, eğitim sistemlerini araştırmak ve ülkemizdeki mevcut durumu ile karşılaştırarak, çağımız ve insanımız için ülkemizde dizgeler oluşturmak, uygulamak,

25.  Bu eğitim ve çalışmalar için Üniversiteler başta olmak üzere tüm tüzel ve gerçek kişilerden yardım, danışmanlık, eğitim ve eğitim için gerekli mekân ve akademik destek almak,

26.  Dernek, ülkemiz ve uluslararası tarımsal amaçlı kurulan tüm Kooperatif, Merkez Birliği, Birlik, Vakıf, Dernek, Sendika, STK, üretici örgütleri, tüzel veya gerçek her kişinin tarımsal yayım ve danışmanlık yapmak, eğitimini vermek ve proje uygulamasının da yardımcı olmak, gerektiğinde, gerekli izinleri alarak her türlü sertifika almak ve vermek konusunda çalışmalar yapmak,

27.  Dernek tüzüğünde yer alan konuların tamamında gerekli izinler alınarak uluslararası çalışmalar yaparak ülkemiz tarımını tanıtmaya yardımcı olmak, tarımsal üreticilerin, birliklerin, çiftçilerin ve üretici lojistik üye firmaların ürünlerini ve çiftçilerimizi, kendileri lehinde ülkemizde yayımlanan her türlü hibe ve/veya programlardan haberdar etmek, bu programlardan faydalanmasını sağlamak, uygulamasında yardımcı olmak, programı yayımlayan ve destekleyen kurum ve kuruluşa danışmanlık ve programın denetçiliğini üstlenmek, bu gibi programların uygun olacağı bölgeler hakkında araştırmalar yaparak raporlar hazırlamak,

28.  Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak,

29.  Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda süreli yayın, dijital yayın, kitap, broşür gibi baskılar çıkarmak, dağıtmak, gazete, dergi, tv, web sayfası gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, anketler yapmak,

30.  Gerekli izinler alınarak fuar çalışmaları yapmak ve ya fuar organize eden bir firma ile ortak çalışmalar yapmak,

31.  Kırsal alanlarda yetişenlerin kitap, fotoğraf, obje, anı, belge, resim, nota, bilimsel çalışma ve benzeri ürünlerinden yararlanarak bunları gelecek kuşaklara taşımak, bu amaçla belgelik, kitaplık ve benzeri yerler oluşturmak, bu konuda yayınlar yapmak,

32.  Dernek amacına uygun olarak belirleyeceği ve ihtiyaçları olan her seviyedeki öğrenci için burs ve yurt olanakları sağlamak, Gerekli mercilerden izin almak koşuluyla her yaş gurubu için çeşitli kurslar düzenlemek ve organize etmek,

33.  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, kermes, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

34.  Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

35.  Üyeler arasında reklâm havuzu oluşturmak, istekli üyelerin menfaatlerini gözeterek ulusal, uluslararası tanıtımına ve reklâm çalışmalarına yardımcı olmak,

36.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

37.  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

38.  Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

39.  Mesleki Eğitim ile ilgili projeler hazırlayarak yurt içi ve yurt dışı hibe kaynaklarına başvurmak, gerektiğinde kredi almak, proje yapmak ve/veya yaptırmak, yurt içinde veya yurt dışında yapılan projelere dâhil olmak,

40.  Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

41.  Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

42.  Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

43.  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

44.  Üyeler arasında karşılıklı alış verişi kolaylaştırmak için havuz yöntemleri gerçekleştirmek ve uygulamak,

45.  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak ve/veya yardımlaşmak, Bu amaca uygun yurt içinde ve yurt dışında proje yapmak, yapılan projelere ortak olmak,

46.  Üyelerimiz, ülkemiz çiftçisinin ve ülkemiz gençlerinin çevre bilincinin artırılması, çevre kirliliği, su kirliliği, hava kirliliği ve toprak kirliliği konularında eğitimi ve bilinçlenmesi olumsuz örneklerle mücadelesinin sağlanması,

47.  Çevre sorunlarını ve bunlara getirilecek çözümleri, sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından ele alan çalışmalar yapmak,

48.  Mevcut kültürel, çevresel varlıkların ve doğanın korunması ve gelişmesini sağlamak, Erozyon, küresel ısınma, çölleşme gibi olumsuz çevre olaylarına karşı mücadele etmek, veri toplamak, basılı veya görsel baskılar çıkararak mücadele hakkında bilinçli toplum üretmeye yardımcı olmak,

49.  Kırsal alanda ve gerekli görülen her alanda enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda çalışmalar yapmak, enerji politikaları oluşlumu için bilgi toplama yayımlama ve uygulamalar yapmak,

50.  Ön Ulusal Kalkınma Planında öngörülen; Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve merkezde ve yerelde kurumsal kapasitenin artırılması hedeflerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

51.  Avrupa Birliği’nin bölgesel kalkınma yaklaşımı çerçevesinde, kollektif faydayı hedef alan faaliyetlerin geliştirilmesine yardımcı olmak, kalkınma için yerel faaliyetleri harekete geçirmek ve ilgili bölgede gelir getirici faaliyetlerin artırılmasına katkıda bulunmak,

52.  İlgili Kurumlardan izin alınarak kurslar açmak, seminer, konferans ve panel gibi toplumun bilgi seviyesini artırıcı, geliştirici ve destekleyici eğitim çalışmaları düzenlemek.

53.  Topluma ve fertlere değer katacak yerel, ulusal/uluslararası projeler hazırlamak, hayata geçirmek ve diğer kurumların hazırladığı benzer projelere ortak olarak katılmak.

54.  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

55.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

56.  Üyeler arasında, iletişim, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, üyelerde kalite bilincini geliştirerek kişisel gelişimlerine katkı, toplumsal hayata olan faydalarını arttırıcı faaliyetlerde bulunmak, üyelerin profesyonel iş yaşamındaki başarılarına katkıda bulunmak.

57.  Üniversiteler dâhil örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören her kademeden öğrenciye öncelikle kişisel gelişim konularında, ayrıca burs, barınma, ayni yardım ve benzeri şekillerde her türlü insani yardımlarda bulunmak.

58.  Danışmanlık şirketleri ve üniversitelerle diyaloga geçerek, yurtiçine ve yurtdışına mesleki, teknik ve fuar gezileri düzenlemek.

59.  Dernek, amaçlarına uygun olmak koşuluyla; eğitim, öğretim ve ticari faaliyetlerde bulunan diğer dernek, vakıf, kulüp, üniversiteler ve özel eğitim kurumlarıyla ve isletmelerle irtibata geçerek dernek üyelerine yönelik seminer, konferans, kurs, panel gibi eğitim programları düzenlemek.

60.  Dernek ticari, teknik, idari, organizel, sosyal ve ekonomik gelişmeler konusunda araştırma ve geliştirme projeleri yapmak, dernek yararına bu konularda yapılmış olan projeleri gerçek ve tüzel kişilere makbuz mukabilinde satmak.

61.  Derneğin amacıyla ilgili broşürler, kataloglar, tanıtım ve eğitim CD/DVD’leri, kitaplar, hazırlamak, hazırlatmak. Gazete ve dergi gibi süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak ve dağıtımını yapmak. e-gazete, e-kitap çıkarmak, İnternette site oluşturmak, açacağı sitede faaliyetlerini sergilemek, açıklayıcı ve eğitici kültürel bilgiler verebilmek. Sanal ortamda yasal her türlü faaliyetlerde bulunmak.

62.  Dernek üyelerine ve toplumun diğer fertlerine, topluma faydalı olabilmek için her türlü mesleki, kişisel ve sosyal eğitim, seminer, çalıştay, meslek edindirme kursları ve iş kazandırma programları vb. verebilir. Bu faaliyetleri resmi ve özel kurumlar adına yapabilir.

63.  Kişisel Gelişim konusunda mesleki ehliyeti bulunmayan kişiler tarafından, bireylere veya kurumlara verilen hizmetleri takip etmek, kamuoyunu uyarmak ve bilgilendirmek amacıyla girişimlerde bulunmak için sözlü, yazılı ve görsel iletişim araçlarını kullanır ve gerektiğinde yetkili mercilere başvurmak.

 

64.  Dernek, toplumsal sorumluluk projesi kapsamında kamu-kurum ve kuruluşları yararına bedelsiz olarak çalışmalar yapabilir. Dernek amacına yönelik destek sağlayabilir.

65.  Dernek, amacına yönelik eğitimlerinin uygulanabildiği her türlü, bireysel, tüzel, kamu, kurum ve kurumlarına bu eğitimleri uygulayarak gösterir.

66.  Dernek üyelerini konularında uzman olma kapsamında gerekli eğitimlere alabilir ve uzmanlığa yükselmeleri için gerekli çalışmaları yapar.

67.  Derneğin faaliyetlerini yürütmek üzere iktisadi işletme kurulabilir, gönüllü veya ücretli personel çalıştırılabilir.

68.  Türk kültürünü geliştirmek açısından, tarihi mirasımızın korunması, restore edilmesi gibi konularda yetkili makamlarla birlikte hareket edip, yaşatılmasına yardımcı olmak, ayrıca, camii, kuran kursu, aşevi, misafirhane gibi tesisleri yapmak, yapımına ve yaşatılmasına yardımcı olmak.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak ve tüm amaçlarını gerçekleştirme doğrultusunda yayınlar çıkarmak.

      Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

            Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Dernekten istifa eden üye, tekrardan derneğe üye olmak isterse Yönetim Kurulu Kararınca uygun görüldüğü takdirde tekrar derneğe üye olabilir. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

      Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim Kurulu,

3-Denetim Kurulu,

      Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden üçte ikisinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden üçte ikisinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

      Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

 

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim Kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilânço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi 1.00 (bir) TL alınır ve yıllık 12.00 (oniki) TL üyelik aidatı alınır. Giriş ödentisi ve yıllık aidatı artırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Yıllık aidatlar, aylık ve birkaç ay şeklinde de verilebilir.

2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

8-Diğer gelirler.       

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin TL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilânço esasına göre defter tutulur.

Bilânço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilânço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilânço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilânço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

Gelir Tablosu ve Bilânço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilânço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilânço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi vs. hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü*     

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstügenel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri        

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19- Dernek gerek gördüğü takdirde il, merkez, ilçe ve köylerde birden fazla olmamak üzere şube açar. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir. Şube Kurucularının şubenin açılacağı yerde en az iki yıldan beri ikamet etmeleri zorunludur.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçilmiş ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

            Temsilcilik Açma

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Fesih halinde dernek mallarının hangi kuruluşa veya kuruluşlara bırakılacağı Genel Kurulca belirlenir.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında tasfiye halinde; “Karaman İlim İrfan Merkezi Derneği” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.     

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Adı ve Soyadı         :          Görevi            :                     

1. Mustafa BİÇER              Başkan

2. Soner ÇELİKTAŞ           Başkan Yard.

3. Hüseyin ERBAY             Sayman

4. Mehmet ÜZÜM               Sekreter

5. Akif YILMAZ                      Üye

 

Bu tüzük 26 (Yirmialtı) madde, 1(Bir) geçici madde ve 17(Onyedi) sayfadan ibarettir.

 


 

Dernek Başkanı
Ziyaretçilerimizden Gelen Mesajlar
Anketimize Katılın
Toplumumuzun Hangi Alanda Gelişmeye İhtiyacı Vardır?

Tarihi
Kültürel
Dini
İlim - Fen
Sosyal

Ekmek İsraf Etme
Hakkımızda

Hakkımızda
Misyon
Vizyon
İletişim

Telefon :

Adres : İmaret Mah. 154.Sk. No:7/1 Merkez KARAMAN
© Copyright 2012 Her Hakkı Saklıdır Projen Danışmanlık tarafından geliştirilmiştir.
Aktif :
Bugün :
Toplam :